Altijd de laagste prijs | Groot assortiment | Voor 15:00 besteld morgen in huis

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.Joela BV gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 66526594842

1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Kweek It een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Kweek It.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn zestig (60) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.

2.2 De door Kweek It gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

2.3 De door Kweek It opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door Kweek It uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Kweek It akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Kweek It een nadere levertijd opgegeven, waarbij Kweek It zal trachten altijd binnen de op de offerte aangegeven termijn levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4.3 Levering van producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen adres. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Kweek It behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Kweek It uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10 neergelegde betalingsverplichtingen.

5.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Kweek It geschieden. Opdrachtgever is verplicht Kweek It onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.

Artikel 6 Garantie

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en Kweek It hiervan op de hoogste stellen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Kweek It zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.3 Op de door Kweek It geleverde producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.

6.4 Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie doet als omschreven in artikel 6.3 dient de Opdrachtgever de gebrekkigheid van de door Kweek It geleverde producten aan te tonen.

6.5 Garantie geldt enkel voor de gebrekkige fabricage van producten. Indien de gebrekkigheid van een product is veroorzaakt door onjuist gebruik of een overige aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan de Opdrachtgever geen aanspraak doen op de garantieregeling als omschreven in dit artikel.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Kweek It sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Kweek It geleverde producten.

7.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kweek It aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kweek It toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4 Kweek It is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 De Opdrachtgever vrijwaart Kweek It tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden bij bestelling, of bij levering / afhalen van de door de Opdrachtgever bestelde producten.

8.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Kweek It gemaakt indien Kweek It op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

8.4 Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kweek It partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg de rechtbank te Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Kweek It.

Artikel 10 Retourneren

10.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kweekit.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 11  Klachtenregeling

11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Utrecht, november 2017

De waardering van www.kweekit.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.8/10 gebaseerd op 23 reviews.