Klantbeoordeling 0
Verzending0
Service0
Prijs kwaliteit0
Aftersale0
Klantbeoordeling 0
Verzending0
Service0
Prijs kwaliteit0
Aftersale0
Categorieën
Wij leveren uw bestelling met PostNL, DPD en DHL | Verzending vanaf € 6,50 | Gratis vanaf € 500
Zoeken
Winkelmandje

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene Bepalingen Kweekit.nl

1. Begrippen 

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd: 
Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Kweekit.nl, 
Kweekit.nl: Kweekit.nl, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle. 
Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Kweekit.nl gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Kweekit.nl in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden. 
Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Kweekit.nl. 

2. Toepasselijke voorwaarden 

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten. 
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Kweekit.nl niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen. 
Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Kweekit.nl tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan. 

3. Totstandkoming Overeenkomst 

Offertes en aanbiedingen van Kweekit.nl zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 
Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Kweekit.nl en de aanvaarding door Kweekit.nl van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Kweekit.nl, indien Kweekit.nl niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden. 
Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 14 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden. 

4. Overmacht 

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Kweekit.nl ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Kweekit.nl ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren. 
Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Kweekit.nl geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben. 
De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is. 
Koper kan in geval van overmacht van Kweekit.nl geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Kweekit.nl. 

5. Aansprakelijkheid 

Kweekit.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Kweekit.nl geleverde zaken. 
Kweekit.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Kweekit.nl. 
De aansprakelijkheid van Kweekit.nl ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen. 
Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Kweekit.nl een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst. 
Kweekit.nl brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een factuur in rekening. De betaling dient gelijk te geschieden doormiddel van IDEAL of op een door Kweekit.nl aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden. 
Kweekit.nl verzend niet onder rembours. 
Kweekit.nl houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Kweekit.nl zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Kweekit.nl te worden ingediend. 
Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Kweekit.nl. 
Kweekit.nl heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper. 
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Kweekit.nl is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Kweekit.nl te verrekenen met enige vordering van de Koper op Kweekit.nl, uit welke hoofde dan ook. 
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kweekit.nl, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Kweekit.nl niet verplicht om de geplaatste bestelling te leveren. 
Kweekit.nl is niet aansprakelijk voor ondeskundig gebruik van producten en voeding. Voor juist gebruik verwijzen wij u naar de producent. 

6. Eigendomsvoorwaarden 

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kweekit.nl uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Kweekit.nl zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken 

7. Garantie 

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Kweekit.nl zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen. 
De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd. 
Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Kweekit.nl niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken. 
Kweekit.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen. 
De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken Kweekit.nl. Kweekit.nl verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst. 

8. Levering 

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, TNT Post of een ander postorder bedrijf. 
Kweekit.nl streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland en België. 
Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. 
Kweekit.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder. 
Ten aanzien van de levering van zaden, gaat Kweekit.nl uit van het Nederlands rechtssysteem. Aangezien de wettelijke regelingen omtrent cannabis zaden per land verschillen kan Kweekit.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of andere tekortkoming in de levering ten gevolge van de bestaande verschillen in nationale regelgeving aangaande cannabis zaden. 
De levertijd van voeding die wij niet opvoorraad hebben kan eventueel een week duren. 

9. Klachten en Retourzendingen 

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 14 werkdagen na aflevering, per mail en gemotiveerd Kweekit.nl in te lichten van terug zending, zonder opgaaf van reden. Bij retourzending dient het product niet in gebruik te zijn genomen en onbeschadigd in de originele verpakking. 
Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Kweekit.nl ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota. 
Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Kweekit.nl. 
Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Kweekit.nl. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van Koper. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen. 
Kweekit.nl zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Kweekit.nl. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Kweekit.nl de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken. Speciaal samengestelde orders en complete Tenten kunnen niet retour gezonden worden. 

10. Risico’s 

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Kweekit.nl tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering. 
De Koper dient Kweekit.nl onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Kweekit.nl dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij Kweekit.nl berust, is Kweekit.nl gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Kweekit.nl toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken. 

11. Toepasselijk Recht 

Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. 
Kweekit.nl is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem met betrekking tot cannabis en cannabis zaden. Kweekit.nl wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper. 
Aangezien het Nederlands rechtssysteem uitgaat van een gedoogbeleid ten aanzien van cannabis en cannabis zaden, gaat Kweekit.nl uit van het Nederlands rechtssysteem. Van Kweekit.nl kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij rekening houdt met de verschillen tussen nationale regelgevingen aangaande cannabis en cannabis zaden. 
Kweekit.nl heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Kweekit.nl hebben toegang tot deze gegevens. 
De Koper kan de bij Kweekit.nl de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen. 
Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Kweekit.nl